Mataruška

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „AGENS“ MATARUSKA BANJA

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Agens“ izgrađena je na izvorima lekovite vode 1976. godine u Mataruškoj Banji. Mataruška Banja po mnogo čemu spada u red jedinstvenih banja u Srbiji. Zahvalnost duguje pre svega karakteristikama termomineralne vode. Pripada kategoriji natrijum, magnezijum, hidrokarbonatnih, sumporovitih hipertermi. Sadrži značajne količine vodonik sulfida 14mg/l (veće količine od 1 mg/l svrstava vode u sulfidne), što je glavna terapeutska vrednost ove vode uz temperaturu do 46ºC. Sumporovite vode su jedine mineralne vode čiji sastojci učestvuju u izgradnji belančevina, važnih strukturnih elemenata tkiva. Resorpcija sumpora i njegovo deponovanje u hrskavicama zglobova ima naročito povoljan efekat kod reumatskih bolesnika. Biloški aktivna materija, sumporvodonik, značajna je u lečenju ekcema i drugih bolesti kože praćenih oštećenjem epiderma.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji, obavlja specijalističko konsultativnu, ambulantnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u oblasti fizikalne medicine, rehabilitacije, lečenja i prevencije posledica koštano zglobnih oboljenja i trauma, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, ginekoloških oboljenja i drugih oboljenja i stanja kod kojih je indikovana primena fizikalnih metoda lečenja i rehabilitacije.

U okviru svoje delatnosti Specijalna bolnica:

1)  pruža dijagnostičke usluge za hospitalizovane i ambulantne pacijente iz oblasti biohemije, hematologije, radiologije, elektromiografije, osteodenzimetrije;
2) obavlja farmaceutsku delatnost preko bolničke apoteke;
3) prati, sprovodi stručno i naučno utvrđene metode dijagnostike, lečenja i rehabilitacije;
4) organizuje i sprovodi stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika po programu centra kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika;
5) organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta i unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada;
6) organizuje, odnosno obezbeđuje sprovođenje mera za odlaganje i uništavanje medicinskog otpada u skladu sa zakonom.

Zdravstvenu delatnost Specijalna bolnica, pored medicinskih priznatih procedura i upotreba aparatura, obavlja i uz primenu prirodnog faktora lečenja (termalna voda, peloid itd.).

Specijalna bolnica pored zdravstvene delatnosti obavlja i delatnost zdravstvenog turizma, zdravstveno medicinske edukacije i to:

1) pružanje usluga rehabilitacije i rekreacije sa smeštajem za kraći boravak (velnes usluge, masaže, fizioterapija, tretmani za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja) ;
2) usluge organizacije celodnevnog boravka radi brige i zdravstvene nege starih i drugih lica, čije su mogućnosti da se sami o sebi staraju, ograničene, a potrebno je sprovesti obuku osposobljavanja za samopomoć uz rehabilitacioni tretman;
3) kontinuiranu medicinsku edukaciju koja podrazumeva vežbe, praktičnu nastavu, predavanje učenicima srednje i više fizioterapeutske škole, studentima, kao i seminare zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
4) prevoz pacijenata.

 

Adresa: Žička bb, 36201 Mataruška Banja
Website: www.agensmb.rs
E-mail: agens@agensmb.rs
Telefon: 036 5411-022
Direktor: 036 5412-124
Faks: 036 5411-010