Zlatibor

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Čigota”

Neiscrpna lepota Zlatibora i njegova izuzetno dobra mikroklima uvek će privlačiti sve koji vode računa o zdravlju. Specijalna bolnica „Čigota” stručnim i preventivnim aktivnostima deluje na način života, a oni koji imaju zdravstveni problem ovde mogu da ga reše ili da ga u dobroj meri otklone, zahvaljujući profesionalnom i obučenom osoblju.

Pedeset pet godina rada jedne ustanove dovoljno govori o opravdanosti njenog postojanja, kvalitetu usluga, posvećenosti zaposlenih i potrebi da se neprekidno radi na njenom osavremenjavanju u stručnom, organizacionom i tehničkom smislu.

Ideja za izgradnju lečilišta na Zlatiboru javila se krajem XIX, a ostvarena je u drugoj polovini XX veka.

Specijalizovano lečilište za hipertireozu osnovano je Odlukom Vlade Srbije i počelo je da radi 1. juna 1964. u sastavu Doma zdravlja u Čajetini, a od 1. aprila 1966. kao samostalna zdravstvena ustanova. Delatnost ove medicinske institucije obuhvatila je lečenje endokrinih, alergijskih i neurovegetativnih oboljenja i opštih telesnih poremećaja.

Prvobitno lečilište preimenovano je u Zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju oboljenja štitaste žlezde, tako da je ustanova postala jedinstven centar za lečenje oboljenja štitaste žlezde na Balkanu.

Zavod je 1999. na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije prerastao u Institut za štitastu žlezdu i metabolizam. Da bi se naučno-stručna aktivnost realizovala, započeta je saradnja sa Institutom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, što je omogućilo da Institut postane baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pored osnovne delatnosti proučavanja i lečenja bolesti štitaste žlezde, lekari Instituta i saradnici sa Medicinskog fakulteta u Beogradu istraživali su i druge vidove metaboličkih poremećaja. Tako je u novembru 1989. počeo sa radom program „Čigota – prevencija i lečenje gojaznosti kod odraslih” i projekat „Prevencija i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata” 2008. godine, kroz program ,,Čigotica”.

 

Medicinske službe

Interno odeljenje

Od osnivanja se u okviru Internog odeljenja obavljaju rehabilitacija, lečenje i edukacija pacijenata sa oboljenjima štitaste žlezde i bolestima metabolizma. Rad Službe interne medicine zasnovan je na koordiniranoj saradnji ambulantno-polikliničke službe sa Kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku i Kardiopulmonalnim kabinetom, RIA i Biohemijskom laboratorijom, kao i sa Službom nuklearne medicine. Otvaranjem novog odeljenja za produženu medicinsku rehabilitaciju ortopedskih pacijenata uspostavljena je i koordinirana saradnja sa Službom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, uz celodnevni medicinski nadzor i medicinsku negu, uglavnom teško pokretnih i polupokretnih bolesnika; nju obavlja medicinski kadar Internog odeljenja, uz stalnu superviziju, dijagnostiku i lečenje komorbiditeta pacijenata na postoperativnoj rehabilitaciji. Opremanjem novim aparatima za ultrazvučnu dijagnostiku, uz već postojeće aparate za ultrazvuk srca, ergometriju, monitoring krvnog pritiska, 24-časovni holter EKG-a, kao i otvaranjem Kabineta za osteodenzitometriju (DEXA), znatno je poboljšana dijagnostika metaboličkih i kardiovaskularnih oboljenja, a cilj su što uspešnije lečenje, rehabilitacija i otkrivanje komorbiditeta pacijenata već upućenih u ovu ustanovu. Koristeći pogodne prirodno-klimatske resurse mesta na kome se nalazi bolnica, usavršavanjem zaposlenih i nabavkom opreme otvaraju se vrata za nove delatnosti i polja rada. U okviru programa „Čigota” 30 godina traje uspešni rad  na rešavanju problema gojaznosti i metaboličkog sindroma.

Stručno usavršavanje iz oblasti interne medicine odvija se uz stalnu superviziju i saradnju sa nastavno-naučnim kadrom Medicinskog fakulteta u Beogradu, posebno Klinike za endokrinologiju i Klinike za kardiologiju KCS.

Odsek za specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičku obradu sastoji se iz Službe za evidenciju pacijenata, Ultrazvučnog kabineta i Kabineta za kardiopulmonalnu dijagnostiku. Dijagnostičke procedure i ambulanti rad sprovode lekari Internog odeljenja i Odeljenja nuklearne medicine. Pored ambulantnog rada lekara naše ustanove, konsultativno-ambulantne preglede obavljaju i profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu. Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku počeo je da radi 1989. godine. Opremanjem novim aparatima za ultrazvučnu dijagnostiku, pored ultrazvučne dijagnostike štitaste žlezde i mekih tkiva vrata, u dijagnostičke procedure uvršćeni su i ultrazvučni pregledi abdomena, srca, kolor dopler krvnih sudova vrata i ekstremiteta, ultrazvuk dojke i koštano-zglobnog aparata. Pored ultrazvučne dijagnostike, svakodnevno se rade i aspiracione biopsije štitaste žlezde. Pacijenti sa sumnjom na oboljenja srca i krvnih sudova upućuju se u Kabinet za kardiopulmonalnu dijagnostiku, gde se sprovodi kompletna neinvazivna dijagnostika kardiovaskularnih oboljenja.

Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Prve metode lečenja – radna, okupaciona i funkcionalna terapija – primenjuju se od 1971. godine kod pacijenata sa oboljenjem štitaste žlezde. Fizikalna terapija sa aparaturnom i kineziterapijom zastupljena je od 1972. godine.

Danas Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ima salu za kineziterapiju, hidrogalvansku kadu, te savremene aparate za fizikalnu terapiju kao što su: elektromagnet, laser, DDS, IFS, TENS, galvanske struje, bioptron lampu, aparat za limfnu drenažu, aparat za elektrostimulaciju. Pacijenti Odeljenja su osobe s degenerativnim, reumatološkim, vaskularnim, neurološkim oboljenjima i stanjima nakon povreda.

U saradnji sa Fondom zdravstva povećan je broj bolničkih postelja i postali smo Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju gde su smešteni pacijenti sa politraumama, operacijom DH, zapaljenskim reumatskim bolestima, pacijenti sa ugrađenom endoprotezom kolena i kuka. Poslednjih desetak godina bavimo se i dijagnostikom povreda mekih tkiva – UZ, merenje koštane gustine DEXA. Deo smo tima programa „Čigotica” koji ima aktivnu ulogu u prevenciji gojaznosti i korekciji deformiteta kod dece. Učestvujemo u sistematskim pregledima dece predškolskog i školskog uzrasta.

Radimo i anticelulit program, manuelne masaže, hidromasaže, kao i limfne drenaže.

Kabinet za osteodenzitometriju radi od 2001. godine. Naša ustanova je referentni centar za dijagnozu, praćenje i lečenje osteoporoze. Aparatom explorer hologic omogućeno je bezbedno i neinvazivno merenje koštane mineralne gustine (BMD), kao i otkrivanje asimptomatskih patoloških fraktura na kičmenim pršljenovima.

Odeljenje nuklearne medicine

Početkom sedamdesetih godina XX veka, prateći svetske trendove dijagnostike oboljenja, formirana je Služba nuklearne medicine. Specijalna bolnica „Čigota” hrabro je ušla 1987. godine u terapijsku primenu radioaktivnog joda u lečenje pojačane funkcije štitaste žlezde. U početku osporavana, ta procedura je vremenom postala primer komfornog modaliteta lečenja određenog poremećaja. Na Odeljenju nuklearne medicine počeo je da radi terapijski blok za prijem pacijenata operisanih od diferentovanih karcinoma štitaste žlezde. Na taj način je Specijalna bolnica „Čigota” postala jedna od pet ustanova u Republici Srbiji koje sprovode takav način lečenja.

Tehničko-tehnološkim razvojem nuklearne medicine dajemo značajan doprinos u dijagnostici oboljenja, a kao partnerska grana medicine internističkim i hirurškim, godišnje obezbeđujemo više od 2000 procedura. U te procedure ubrajaju se scintigrafije štitaste žlezde, kostiju, bubrega, jetre, pljuvačnih žlezda, paraštitastih žlezda, pluća i dr. Prateći najsavremenije trendove razvoja dijagnostike u svetu, u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) nabavljen je hibridni sistem SPECT/CT. To je prvi uređaj takve vrste u Srbiji, koji omogućava efikasnu obradu studija pacijenata; od najvećeg je značaja za unapređenje kvaliteta rada i povećanje broja procedura koje se mogu obaviti u našoj ustanovi. Dobijene slike, hibridnim SPECT/CT sistemom omogućavaju procenu kako anatomskog, tako i funkcionalnog stanja organa pacijenata. Tokom SPECT/CT akvizicije, podudarni podaci o emisiji i prenosu gama zraka generišu slike SPECT podataka sa odgovarajućim anatomskim strukturama izvedenim CT-om. Hibridni sistem je naročito značajan u omogućavanju precizne lokalizacije primarnih tumora ili metastaza u organima koji pokazuju intenzivnu akumulaciju radiotrasera.

Kao ustanova sa razvijenim internističkim odeljenjem i uz pomoć kardiologa, planiramo uvođenje procedura nuklearne kardiologije, čime bismo unapredili dijagnostiku srčanih oboljenja.

Služba biohemijske laboratorijske dijagnostike

Biohemijska laboratorija radi od 1978. godine. Uvela je nove analize, usavršila metodologiju rada i nabavila nove aparate. Opremljena je najsavremenijom opremom svetski poznatih proizvođača iz oblasti biohemije (potpuno automatizovani biohemijski analizator), hematologije (tripartni brojač krvnih slika), hemostaze (koagulometar) i imunohemije (dva imunohemijska analizatora), što našoj laboratoriji omogućava besprekorne rezultate analiza. Težište određivanja je na tiroidnim hormonima (hormonima štitne žlezde – T3, T4, FT4, TSH), hormonima paraštitaste žlezde, tumor markerima kalcitonin i tireoglobulin, antitelima TPO i TgAb, kao i vitaminu D. Osim osnovnih biohemijskih analiza šećera u krvi, lipidograma (holesterol, trigliceridi, HDL, LDL), hepatograma (ALT, AST, bilirubini), uree, kreatinina, gvožđa i mokraćne kiseline, određujemo i kompletnu krvnu sliku sa leukocitarnom formulom, CRP, kao i protrombinsko vreme, INR i glikozilirani hemoglobin – HbA1C.

Program „Čigota”

Program „Čigota” je moderan i savremeno koncipiran program namenjen prevenciji i lečenju gojaznosti, pratećih bolesti, poboljšanju fizičkih sposobnosti i estetskih karakteristika korisnika.

Uspešno lečenje gojaznosti zahteva multidisciplinarni pristup koji podrazumeva timski rad i učešće stručnjaka različitih profila: endokrinologa, kardiologa, specijaliste fizikalne medicine, profesora fizičke kulture, psihologa, dijetetičara i medicinskih sestara-rekreatora.

Koncept programa „Čigota” zasnovan je na dobro izbalansiranoj niskokalorijskoj dijeti, kontrolisanoj i doziranoj fizičkoj aktivnosti, edukaciji i psihološkoj podršci, s ciljem odbacivanja pogrešnog sedentarnog načina života i prihvatanja zdravih životnih navika.

Suštinu programa čine fizička aktivnost i dijetetska intervencija sa smanjenjem ukupnog dnevnog kalorijskog unosa, usmerena postizanju i održavanju redukcija telesne mase. Korisnicima su obezbeđene psihološka pomoć i podrška u razumevanju i rešavanju problema gojaznosti.

Značajan deo programa čini specifična edukacija korisnika o pravilnoj ishrani i proporcionalnom unosu hrane i potrošnji energije, povećanju nivoa fizičke kulture, uz stalnu motivaciju, podizanje morala i istrajavanje u novom načinu života, primenom psihoterapijskih tehnika za prevazilaženje gojaznosti.

Centar za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata – program „Čigotica”

Na predlog Udruženja pedijatara Srbije i Specijalne bolnice „Čigota”, a uz podršku Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, 2008. počinje da radi Centar za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata. U Centar se upućuju gojazni adolescenti (ITM > p95), uzrasta od 12 do 18 godina, na lečenje gojaznosti, edukaciju i rehabilitaciju – u trajanju od 21 dana, kada se obavljaju dijagnostička ispitivanja i lečenje, u kojima učestvuju: pedijatar endokrinolog, specijalista fizikalne medicine, psiholog, nutricionista, profesori fizičkog vaspitanja i medicinske sestre. Lečenje u programu „Čigotica” čini individualni, multidisciplinarni pristup pacijentu, koji zahteva specifičnu edukaciju, dijetetske intervencije sa smanjenjem ukupnog kalorijskog unosa, fizičku aktivnost, kliničku i psihološku potporu.

Program „Čigotica” predstavlja promociju zdravih životnih stilova, edukaciju o važnosti pravilne ishrane i svakodnevne fizičke aktivnosti u lečenju i prevenciji gojaznosti, a daje veliki doprinos u prevenciji i lečenju gojaznosti kod dece i adolescenata u našoj zemlji.

Nemedicinske službe

Pored medicinskih službi, sastavni deo Specijalne bolnice čine: Odeljenje za opšte i pravne poslove, Finansijsko-računovodstvena služba, Odsek za odnose sa javnošću, marketing i prodaju, Služba za fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu, Služba tehničkog održavanja i Domaćinstvo.

Smeštajni kapaciteti

Objekat raspolaže brojem od 340 ležaja u 184 smeštane jedinice (65 jednokrevetnih soba, 82 dvokrevetne, 19 trokrevetnih i 18 apartmana). U mreži RFZO-a je 70 ležaja.

Barovi i restorani

  • Pansionski restoran, sa 370 mesta, i aperitiv sa 90 mesta
  • Restoran „Zlatiborsko nebo”, sa 150 mesta
  • Kafe-bar sa terasom, od 60 mesta
  • Letnja bašta, sa 50 mesta

Dodatni sadržaji

Spa i velnes centar (sauna, parno kupatilo, slana soba, ruske kupke, sobe za masaže, kozmetički tretmani) na usluzi su svima kojima su potrebni aktivni odmor, rekreacija i relaksacija.

Fitnes centar i otvoreni tereni za male sportove

Savremena fitnes sala na raspolaganju je korisnicima programa „Čigota”, profesionalnim sportistima i svim gostima Specijalne bolnice „Čigota”. U neposrednoj blizini sunčališta i letnje bašte nalaze se i tereni za mali fudbal, košarku i odbojku.

Kongresni centar

Za održavanje kongresa, simpozijuma i seminara na raspolaganju su: kongresna sala sa 365 mesta i izložbenim prostorom, dve male sale sa 60, odnosno 50 mesta. Sale su opremljene savremenim tehničkim uređajima (ozvučenje, video-projektori, flip-čartovi…).

Kulturni sadržaji

Kulturni program je bogat i raznovrstan – održavaju se koncerti, pozorišne predstave, književne večeri, druženja publike sa umetnicima…

Biblioteka

Moderan bibliotečko-informacioni centar pruža najkvalitetniju uslugu korisnicima izborom knjiga, časopisa, elektronskom bazom podataka i kulturno-obrazovnih sadržaja. Izdavačka delatnost je deo aktivnosti biblioteke. Pored monografija, zbornika radova sa naučnih skupova i kongresa, objavljene su jubilarne monografije naše ustanove. Redovno izdajemo stručni i naučni časopis „Medicinski glasnik”.

Likovna galerija

U galeriji „Čigota” izlažu slikari, vajari, umetnički fotografi i primenjeni umetnici od 1978. godine. Radom galerije formirana je vredna zbirka umetničkih dela.

Preduzeće za marketing, turizam, menadžment i promet

Preduzeće za marketing, turizam, menadžment i promet „Čigota d.o.o.” radi u Beogradu u Ulici Svetog Save br. 43.

ČIGOTA®

Na osnovu navedenih sadržaja, rešenjem Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije, Specijalna bolnica „Čigota” postala je 2017. godine prvi brend u Republici Srbiji i jedini u Evropi koji je zaštitio svoje usluge pod imenom geografske oznake.