Gamzigradska Banja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigrad

Geološke i geomorfološke karakteristike

Gamzigradska banja se razvila na nadmorskoj visini od 160 m na prostoru antiklinalno-sinklinalne geološke strukture pravca sever–jug. U geološkoj građi terena dominiraju krečnjačke tvorevine, vulkaniti, tufovi, liskunoviti peščari, glinci i laporci. Vojislav Vujanović i Milorad Teofilović zaključuju da se „u genetskom pogledu mineralna voda može okarakterisati kao infiltraciona, s tim što se pretpostavlja da sadrži i manje količine juvenilne vode. Ovu zadnju treba vezati za dacitsko–andezitski vulkanizam istočne Srbije ili za njegove najmlađe faze. S obzirom na to da se mineralna voda ne javlja u vidu površinske akumulacije, ne pretpostavlja se da se ona značajnije meša sa atmosferskim vodama. Samim tim ni razblaživanje mineralne vode na gornji način ne može da dođe do jačeg izražaja”.

Hidrološke karakteristike

Gamzigradska banja ima pet izvora, od kojih su dva u koritu Crnog Timoka, a treći je u priobalju. Ukupna izdašnost im je 2,5 – 5,5 l/s, a temperatura 37 – 40° C. Voda je hidrokarbonatno-hlorno-natrijumskog tipa, ukupe mineralizacije 0,65 g/l i pH reakcije 7,4. U gasnom sastavu dominira azot. Povišena radioaktivnost potiče od radijuma i radona. Pored prirodnih izvora ovde postoji i nekoliko hidrogeoloških bušotina. „Bušotinom BG-1 dobija se oko 20 l/s vode uz sniženje nivoa za 33 m. Duže crpljenje je dovelo do presušivanja termalnih izvora u starom kupatilu, a sa promenama količine crpljenja menjaju se i ostali parametri režima izdani-temperatura, hemijski sastav, nivo izdani. Tako se koncentracija sulfata u termalnoj vodi permanentno smanjuje: od 41 mg/l (12.1983) do 33 mg/l (11.1984), odnosno 26,1 mg/l (u 1985. godini)”, ističe D. Šarčević 1986. godine u Elaboratu o rezervama termomineralne vode Gamzigradske banje i ukazuje na visok sadržaj silicijum-dioksida.

Lečenje (Balneoterapija)

Korišćenje prirodnih lekovitih faktora termomineralne vode i peloida za lečenje raznih bolesti i povreda u Gamzigradskoj banji prva je, najstarija i najvažnija funkcija. Intenzivno se, stručno i profesionalno, razvija u pomenutom Zavodu, koji ima više od 70 zaposlenih (lekari, fizioterapeuti, medicinske sestre…). Ovde se obavljaju specijalizovana rehabilitacija oboljenja perifernih krvnih sudova, kao i opšta rehabilitacija. Prva obuhvata organske i funkcionalne poremećaje arterijskih krvnih sudova i limfnog sistema, a druga bolesti vezivnog tkiva, zglobne i vanzglobne oblike reumatizma, ortopedske bolesti posttraumatska stanja, neurološka oboljenja, ginekološke poremećaje i anomalije dečjeg uzrasta. U Zavodu se realizuje i program lečenja profesionalnih oboljenja vibracione bolesti, nastale kao posledica rada na odgovarajućim mašinama.

Često se ističe da je na višedecenijskoj tradiciji Gamzigradska banja izrasla u modernu Specijalizovanu bolnicu za rehabilitaciju obolelih perifernih krvnih sudova. Reč je o organskim poremećajima arterija, oboljenjima perifernih venskih krvnih sudova i limfnog sistema. Ovde se leči vibraciona bolest i uspešno sprovodi rehabilitacija bolesti vezivnog tkiva. Više vrsta terapijskih kupki i savremeni aparati (hiperbarična komora), uz sveukupnu medicinsku pomoć iskusnih lekara, daju dobre rezultate. Posebno se naglašava značaj hiperbarične oksigenacije kao način lečenja poremećenog snabdevanja ćelija kiseonikom, naročito u ranim fazama bolesti.

Zavod ima specijalističke fizijatrijske ambulante, dijagnostički kabinet, kardio-pulmološki kabinet, biohemijsku laboratoriju i terapijski blok, koji obuhvata sledeće vrste terapija: hidro-, kinezi-, radnu, elektro-, foto-, vaskularnu, vakuum-, parafino-, ekstenziju kičme i dijetalnu ishranu. Koriste se blatne obloge za lečenje reumatizma zglobova i mišića, išijasa, posledica povreda i nekih kožnih bolesti. Postoje dva bazena, kada sa mineralnom vodom i galvanskim elementima, aparati za podvodnu masažu, mikromasažu, četvoroćelijske i Hauferove kupke.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“

Republička zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad” osnovana je zaslugom primarijusa doktora medicine Save Filipovića, specijaliste interne medicine uz subspecijalizaciju kardiologije, lekara koji je neposredno pred osnivanje bio dugogodišnji direktor Zdravstvenog centra Zaječar. Primarijus doktor Filipović je svojom vizijom, stručnošću i humanističkim stavom omogućio da njegova zamisao zaživi donacijom republičkih fondova neophodnih za izgradnju i opremanje ove reprezentativne i visokospecijalizovane medicinske ustanove. Time je on, zasigurno, lekar koji je najviše doprineo tome da Gamzigradska banja dobije zvanični status banje.

Godine 1978. izgrađena je i otpočela sa radom moderana Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad” i to na samoj obali Crnog Timoka, na prirodnim izvorima termomineralne vode, čija je temperatura 42º C sa dubine od 303 m.

Specijalna bolnica je specijalizovana za rehabilitaciju oboljenja perifernih krvnih sudova (organski poremećaji arterijskih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih krvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest. Takođe vrši opštu rehabilitaciju (bolesti vezivnog tkiva, zglobni oblici reumatizma, vanzglobni oblici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka oboljenja, ginekološka oboljenja).

U Specijalnoj bolnici postoje dva zatvorena bazena sa termomineralnom vodom (veliki za odrasle i mali za decu) koji su okruženi zidnim mozaicima i koji impresioniraju umetničkim izrazom i veličinom (rad akademika prof. Srbinovića).

Termomineralna voda se koristi i u mineralnim i galvanskim kadama, lokalnim kupkama (četvorećelijske kupke, Haufeove kupke, naizmenične kupke), zatim za podvodnu masažu i za ginekološko orošavanje. Specijalna bolnica primenjuje i elektroterapiju najsavremenijim aparatima (galvanske, dijadinamične, interferentne, eksponencijalne i visokofrekventne struje, mikrotalasna i kratkotalasna diatermija, ultrazvuk i dr.). Tretman oboljenja krvnih sudova primenjuju se na principu promene pritiska „Vasculator” i „Vacusac”. Fototerapija se obavlja ultravioletnim i infraruž lampama. Kineziterapija i radna terapija sprovode se u moderno i raznovrsno opremljenim salama. Termoterapija je zastupljena parafinoterapijom. Terapija hiperbaričnom oksigenacijom obavlja se u jednomesnoj hiperbaričnoj komori. Posebno su zastupljeni dijagnostika i ispitivanje funkcije perifernog krtvotoka, srca, pluća i perifernih nerava i mišića.

Unutrašnja organizacija medicinskog sektora Specijalne bolnice:

 1. Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostiku;
 2. Odeljenje za terapijski i rehabilitacioni tretman;
 3. Bolničko odeljenje za lečenje i rehabilitaciju pokretnih bolesnika;
 4. Bolničko odeljenje za lečenje i rehabilitaciju nepokretnih i ograničeno pokretnih bolesnika.

Odeljenje za terapijski i rehabilitacioni tretman:

 1. Hidroterapija;
 2. Termoterapija;
 3. Kineziterapija;
 4. Vakuumterapija;
 5. Elektro-, magneto- i fototerapija;
 6. Radna terapija;
 7. Terapija hiperbaričnom oksigenacijom.

Dijagnostika

1. Kabinet za vaskularnu dijagnostiku

 • Dopler krvnih sudova i arterija;
 • Kolor dopler sken;
 • Konsultativni dijagnostički pregledi za korisnike usluga.

2. Kabinet za elektromioneurološku dijagnostiku

 • Elektromioneurografija – EMNG;
 • Konsultativni dijagnostički pregledi za korisnike usluga.

3. Kabinet za kardiološku dijagnostiku

 • Internistički pregledi tj. pregledi svih unutrašnjih organa;
 • Kardiološki pregled;
 • Holter EKG-a;
 • Holter TA;
 • Eho srca;
 • Eho krvnih sudova;
 • Klaudikacioni test;
 • Konsultativni dijagnostički pregledi za korisnike usluga.

Terapije

Terapija hiperbaričnom oksigenacijom

Koji su efekti hiperbarične oksigenacije?

 • Dobra snabdevenost svih tkivnih tečnosti kiseonikom;
 • Mehanički efekat povećanog pritiska;
 • Eliminacija ugljen-monoksida;
 • Poboljšanje mikrocirkulacije i smanjenje edema tkiva;
 • Antibakterijski efekat

Koje je mesto hiperbarične oksigenacije u terapiji oboljenja perifernih krvnih sudova?

U osnovi svakog ovog oboljenja, zbog promena na krvnim sudovima, loše je snabdevanje tkiva kiseonikom i dolazi do zadržavanja i nagomilavanja ugljen-dioksida i drugih štetnih materija u oštećenjem tkivu. Neophodno je primeniti hiperbaričnu oksigenaciju kod sledećih oboljenja:

 • Akutne traumatske periferne ishemije: Crush povrede, Compartment sy, opekotine, smrzotine;
 • Periferna vaskularna oboljenja: Arteriosclerosis obl., Obl., Angiopathia diab., Vasclitis kod kolagenoza i dr.;
 • Dijabetično stopalo;
 • Ulcus cruris.

Pored toga, hiperbarična oksigenacija indikovana je i kod sledećih oboljenja:

 • Reumatološka oboljenja: osteoartroze, osteporoza, stanja posle distorzija, distenyija, luxsacija (kod sportista)
 • Ortopedska oboljenja: Osteomyelitis chr, pre i nakon atroplastike kuka i kolena (naročito kod dijabetičara)
 • Neurološka oboljenja: neuropatije, neuritisi, algodistrofični sindrom, stanja posle CVI, Sclerosis multiplex, posttraumatske pareze, teži oblici migrene
 • Ginekološka oboljenja: sterilitet, hronični andeksoparametriti.

Hiperbarična oksigenacija predstavlja moćno pomoćno sredstvo u lečenju poremećenog snabdevanja ćelije kiseonikom, a rezultati su utoliko bolji ukoliko se ova terapija primeni u ranijim fazama bolesti. Prvi pregled indikacije, a i sam tretman hiperbaričnom oksigenacijom, pod nadzorom je vrhunskog stručnog i iskusnog tima lekara, specijalista hiperbarične medicine.

Vakuumterapija

Vakuum–masaža se vrši pomoću vakusaka i vaskulatora. Vaskulatorom se postiže naizmenično povećanje i snižavanje pritiska u cilindrima u kojima se nalaze ekstremiteti. Na taj način se vrši masaža krvnih sudova i poboljšava elastičnost njihovih zidova.

Hidroterapija

U bolnici postoje dva zatvorena bazena sa sulfidnom termalnom vodom (veliki za odrasle i mali za decu).